Wysheid, Insig en Oordeel

  • Bereshit / Genesis 47:28-50:26
  • Melachim Aleph / 1 Konings 2:1-12
  • Kefa Aleph / 1 Petrus 1:3-9

Eksodus / Shemot {7:8} “En die HERE het Moses en Aäron aangespreek met die woorde: {7:9}  As Farao met julle spreek en sê: Doen tog ‘n wonderteken vir julleself—dan moet jy vir Aäron sê: Neem jou staf en gooi dit voor Farao neer; dan sal dit ‘n slang word. {7:10}  Toe het Moses en Aäron na Farao gegaan en gedoen net soos die HERE hulle beveel het: Aäron het sy staf voor Farao en voor sy dienaars neergegooi, en dit het ‘n slang geword. {7:11}  Daarop laat Farao óók die wyse manne en die towenaars roep; en hulle, die Egiptiese towenaars, het ook dieselfde gedoen met hulle towerkunste: {7:12}  elkeen gooi sy staf neer, en hulle word slange! Maar Aäron se staf het hulle stawe verslind. ”.

Die towenaars van Egipte, wat deur die Farao ontbied is, was in staat om dieselfde wonders as Moses te verrig: Hulle stawwe het ook in slange verander. Dit is interessant om daarop te let dat die Hebreeuse woord “tan-neen” as slang vertaal word, maar ook as krokodil verstaan kan word. Aangesien Moses dus met die Farao by die Nylrivier onderhandel het, is dit heel moontlik dat die betrokke stawwe in krokodille verander het. Soos die geval was, was die towenaars ook by magte om die volgende twee wonders, deur Moses verrig, na te doen, naamlik om water in bloed te verander en die plaag paddas oor die land te bring.

Dit kon moontlik gewees het, soos sommige kommentators spekuleer, dat hierdie towenaars deur oëverblindery die wonders om ‘n staf in ‘n slang te verander, uitgevoer het. Hulle maak hierdie aanspraak omdat ‘n sekere soort slang wat in Egipte as die Egiptiese Kobra bekendstaan, inderdaad so styf soos ‘n staf kan word wanneer druk op ‘n bepaalde plek agter die kop uitgeoefen word. Hulle aanspraak mag dus gebruik word om hierdie besondere wonder te verduidelik, maar hoe verduidelik ons die ander twee wonders, wat hulle nagedoen het: die verandering van water in bloed en die plaag paddas wat oor die land gekom het? Hierdie wonders kon hoegenaamd nie aan oëverblindery toegeskryf word nie. Dit was slegs tot-en-met die derde wonder, deur Moses en Aäron uitgevoer, dat die Egiptiese towenaars besef het dat hulle nie opgewasse was teen iemand groter as hulle nie.

Eksodus {8:16} “Verder het die HERE met Moses gespreek: Sê aan Aäron: Steek jou staf uit en slaan die stof van die aarde, en dit sal muskiete word in die hele Egipteland. {8:17}  En hulle het so gedoen: Aäron het sy hand met sy staf uitgesteek en die stof van die aarde geslaan, en daar het muskiete gekom op die mense en op die vee. Al die stof van die aarde het muskiete geword in die hele Egipteland. {8:18}  En die towenaars het dieselfde gedoen met hulle towerkunste om die muskiete voort te bring, maar hulle kon nie. So was die muskiete dan op die mense en op die vee. ”.

Ek wil graag daarop wys dat nie alle wonders van God kom nie! Ongetwyfeld kan God wondere verrig – selfs vandag nog – maar ons moet uiters versigtig wees, soos ek hierbo vermaan het: “Nie alle wonders geskied deur God nie.”. Meer as ‘n paar keer het mense my al vertel van wonders, wat hulle na bewering gesien, ervaar of van verneem het. Nadat ek na hulle geluister het, was ek betreklik skepties of dit van God gekom het. Hulle was egter oortuig daarvan. Ten spyte van my skeptisisme en uitdruklike vermaning tot versigtigheid, was hulle nogtans daarvan oortuig dat dit van God was.

In die Bybel is heelwat Skrifgedeeltes, waarvolgens wonders deur entiteite anders as God verrig is. Hier is byvoorbeeld een daarvan:

En uit die aarde het ek ‘n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad net soos ‘n lam en het gepraat soos ‘n draak. {13:12}  En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. {13:13}  Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense. {13:14}  En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle ‘n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. ”.

Sekere wonders soos die hierbo aangehaal, veral die wat in die eindtyd verwag word, sal waarneembaar wees vir diegene wat met die Skrif vertroud is. Ongelukkig, anders as kennis van die gebeure wat tot die laaste dae sal lei, is daar geen Bybelse leidraad, wat ons meedeel hoe om dit te verifieer, indien ‘n wonder vandag sou plaasvind, as komende van God of van ’n ander bron nie. Neem byvoorbeeld genesing: ek het al mans sowel as vrouens – Christene – gesien wat in die openbaar dade van (wonder) genesing verrig. Hulle het duisende mense oortuig van hulle vermoë om in die naam van Jesus, genesing teweeg te bring. Toe ‘n navorsingsverslag deur ‘n baie toonaangewende nuusstasie, oor hierdie genesings egter verskyn het, het dié genesings onjuis geblyk te wees. Nietemin bly hierdie selfde predikers of (geloofs-) genesers oneindig gewild, terwyl hulle blykbaar duisende Christen-volgelinge bedrieg. Die enigste wyse om ons nie deur wonders , wat nie van God is, te laat bedrieg nie, is vir God om aan ons insig en wysheid te skenk.

Daar is ‘n gebed uit die Joodse gebedeboek wat elke oggend in sinagoges voorgedra word. Dit lui soos volg: “You graciously endow man with wisdom and teach insight to a frail mortal. Endow us graciously from Yourself with wisdom, insight en discernment. Blessed are You, HaShem, gracious giver of wisdom”.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail