Who we are – Tagalog

Ang aming kongregasyon ay isang “Torah centred Messianic Congregation” na binubuo ng mga ipinanganak na Hudyo o ng mga nagmula sa ibang lahi ngunit bahagi ng “Commonwealth of Israel” na nagkakaisa sa pagtanggap kay Yeshua bilang tagapagligtas namin (Ephesians 2:12-13). 

Naniniwala kami na si Yeshua (Hesus) ay nabuhay dito sa mundo upang tuparin at panatilihin ang buhay na salita ng Panginoon (living Torah).  Ang mga utos ng Diyos ay nabubuhay sa kalooban ng bawat mananampalataya.

Ang matapat na pagtalima sa mga salita ng Diyos ay tungkulin ng bawat isang naghahangad na sumunod sa aming Mesiya na si Yeshua (Hesus), Siya na tumupad sa Torah at nagbayad ng lahat ng aming mga pagkakasala.  Sa pamamagitan Niya kaming lahat ay nagkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan.  Kami ay patuloy na lalakad sa landas ni Yeshua (Hesus) dahil sa aming pagmamahal sa Kanya.

Kami ay naniniwalang ang Torah at ang pagpapala ng Diyos (God’s grace) ang magtutulong upang maging gabay sa aming buhay – ang batas,ng Diyos ang mga utos na dapat sundin, ngunit nakakamit naming ang Kanyang pagpapala at pagpapatawad kung sa aming pagtatangka, kami ay mabigo.

Bilang isang “Torah centred congregation”, itinuturo at iminumungkahi sa lahat ang pagsunod sa mga utos ng Diyos sa bawat tahanan at sa araw-araw na pamumuhay.  Ito ay nangangahulugan ng pagdiriwang sa lahat ng mga “Biblical Feast” sa takdang araw at sa iniuutos na pamamaraan.  Ipinangingilin naming ang Araw ng Pahinga (keeping the Shabbat) sa pamamagitan ng pagtigil mula sa anumang uri ng gawain katulad ng pamimili at pagtitinda, simula sa Biyernes ng gabi hanggang sa gabi ng Sabado.

Ang aming pagtupad sa Torah ay nakikita rin sa pamamaraan at pagkakaayos ng aming mga pagtitipon.  Bagamat kami ay naniniwala sa mga pagpapala at pagkalinga ng Espiritu Santo (Holy Spirit), ibinabatay naming ang aming pagdiriwang sa ika-pito at kalahati ng gabi tuwing Biyernes.  Ito ay binubuo ng liturhiya, pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng kanta (Messianic songs) at sayaw (Davidic dance), at ang pagpapalitan ng kaalaman habang pinag-aaralan ang Torah.  Ang pagdiriwang ng Shabbat tuwing Sabado na nagsisimula sa ika-siyam ng umaga , ay binubuo ng isa’t kalahating oras na pag-aaral ng lingguhang bahagi ng Banal na Kasulatan (Torah) at ng kasunod na malaking bahagi ng pagdiriwang na umaabot ng humigit kumulang sa tatlong oras.  Ito ay nagtatapos sa pakikinig sa sermon ng Rabbi.  Ganito ang karaniwang pagdiriwang, ngunit may kalayaan ang mga namumuno na baguhin ang ibang bahagi naaayon sa pangunguna ng Espiritu Santo.

Kami sa “Melech Yisrael” ay hindi lamang isang kongregasyon, kami ay isang napakasigasig na lupon ng mananampalataya kay Yeshua (Hesus), na nagsasama-sama sa iba’t-ibang uri ng paglilingkod at pagdiriwang nang buong lingo.  Namumukod ang samahang ito ng mga ipinanganak  mang Hudyo o iba, na nagkakaisa sa pagsamba at paglilingkod sa ating Mesiya na si Yeshua (Hesus) alinsunod sa mga kaugalian at tradisyon ng Torah, subalit nananatiling naniniwala sa pangunguna at pagbibigay-gabay ng Espiritu Santo (Ruach HaKodes).

[nggallery id=4]