Die Torah van God is volmaak

D’Var Torah Paasfees / Pesach Die Torah van God is volmaak Eksodus / Shemot 33:12 – 34:26 Eségiël / Yehezqel 37:1 – 14 Johannes / Yochanan 11:38 – 57   Eksodus / Shemot {33:12} “Toe het Moses met die HERE gespreek: U sê nou wel aan my: Ek moet hierdie volk laat optrek, maar U laat my nie weet wie U saam met my sal stuur nie, hoewel U gesê het: Ek ken jou by die naam, en jy het ook genade in my oë gevind. {33:13}  As ek dan nou genade in u oë gevind het, maak my dan tog u weë bekend, dat ek U kan ken; sodat ek genade in u oë kan vind. En bedink tog dat hierdie nasie u volk is. ”.   Die lesse uit hierdie week se parasha volg op die insident van die goue kalf. Ons lees dat God duidelik vir die kinders van Israel kwaad was en Moses as gevolg daarvan verpletterd gevoel het; trouens, hy was so verbysterd, verward en in twyfel oor wat God sou doen, dat hy die vraag in die bovermelde verse gevra het: “ …maak my dan tog u weë bekend, dat ek u kan ken; …”. Waarom … [Read more...]

Siek en ontneemde mense – Acharei Mot

D’Var Torah Na die dood – Acharei Mot Siek en ontneemde mense Levitikus / Vayikra 16:1 – 18:30 Maleági / Malachi 3:4 – 24 1 Korinthiërs / Korintim Alef 6:9 – 20   Levitikus / Vayikra {18:1} “VERDER het die HERE met Moses gespreek en gesê: {18:2} Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle: Ek is die HERE julle God. {18:3} Volgens die werke van die land van Egipte waar julle in gewoon het, mag julle nie doen nie; en volgens die werke van die land Kanaän waarheen Ek julle bring, mag julle nie doen nie, en julle mag in hulle insettinge nie wandel nie. {18:4} My verordeninge moet julle doen en my insettinge hou om daarin te wandel. Ek is die HERE julle God. {18:5} Hou dan my insettinge en my verordeninge wat die mens moet doen, dat hy daardeur kan lewe. Ek is die HERE.”.   In hierdie inleidende Skrif, verstrek God ‘n lys van gruwels wat deur Egiptenaars (Mitzrim), Kanaäniete (Kena’anim) sowel as in die res van die heidense wêreld gepleeg … [Read more...]

Heilig en gewyd – Tzav

D’Var Torah Bevel - Tzav Heilig en gewyd Levitikus / Viyikra 6:8 – 8:36 1 Samual / Shmuel Alef 15:2 – 34 Hebreërs / Ivrim 9:11 – 25   Levitikus / Viyikr {8:33} “Ook mag julle sewe dae lank nie by die ingang van die tent van samekoms uitgaan nie tot op die dag dat die dae van julle wyding verby is; want sewe dae lank moet julle wyding duur. {8:34} Soos vandag gedoen is, het die HERE beveel om verder te doen, om vir julle versoening te bewerk. {8:35} Julle moet dan by die ingang van die tent van samekoms bly, dag en nag, sewe dae lank; en julle moet die ordening van die HERE hou, dat julle nie sterwe nie; want so is aan my bevel gegee. {8:36} En Aäron en sy seuns het al die dinge gedoen wat die HERE deur die diens van Moses beveel het.”.   Dit is baie belangrik dat God verkies het dat Aäron en sy seuns vir sewe dae – nag en dag – by die ingang van die tabernakel (Mishkan) moes bly. Indien God slegs sou bepaal het dat hulle vir sewe dae dáár moes bly, sou … [Read more...]

Geseënd om gered te wees – Pekudei

D’Var Torah Berekenings / Pekude Geseënd om gered te wees   Eksodus / Shemot 38:21 – 40:38 2 Konings / Melachim Bet 12:1 - 17 Hebreërs / Ivrim 8:1 – 12   Eksodus / Shemot {38:21}  “Dit is die berekening van die koste van die tabernakel, van die tabernakel van die Getuienis, soos dit bereken is op bevel van Moses, deur die diens van die Leviete, onder leiding van Itamar, die seun van die priester Aäron.”.   Soos wat ‘n mens verder in hierdie Skrifgedeelte lees, besef jy dat die kosteberekening, wat verstrek word, beperk is. Nie alles wat vir die konstruksie van die tabernakel (Mishkan) gebruik is, was bereken nie – dit wil sê, al die onverwerkte materiaal, wat in die oprigting daarvan gebruik is. Ons het ‘n gedetaileerde berekening van die gewig van die goud, silwer en koper wat benodig is, maar geen presiese hoeveelhede van hout, edelgesteentes of weefstof word verstrek nie. Ek glo nie dit was te wyte aan ‘n oorsig aan die kant van God of Moses … [Read more...]

Mondelinge Tora? – Ki Tisa

D’Var Torah Wanneer jy verhef – KiTisa Mondelinge Tora? Eksodus / Shemot 30:11 – 34:35 1 Konings / Malachim Alef 18:1 – 39 Matthéüs / Mattityahu 9:35 – 11:1   Eksodus / Shemot {30:22} “Verder het die HERE met Moses gespreek en gesê: {30:23}  En jy, neem vir jou van die beste speserye: vyf honderd sikkels fyn mirre en die helfte soveel geurige kaneel, twee honderd en vyftig sikkels, en twee honderd en vyftig sikkels geurige kalmoes {30:24}  en vyf honderd sikkels kassie, volgens die sikkel van die heiligdom, en ‘n hin olyfolie; {30:25}  en maak daarvan heilige salfolie, ‘n salfmengsel soos ‘n salfmenger dit maak; heilige salfolie moet dit wees. ”.   Eksodus / Shemot {30:31} “En jy moet met die kinders van Israel spreek en sê: Dit moet vir My ‘n heilige salfolie wees in julle geslagte. {30:32}  Op geen mens se liggaam mag dit uitgegiet word nie; julle mag ook, na dieselfde voorskrif, so iets nie maak nie: heilig is dit; heilig moet dit vir julle wees. … [Read more...]

Satan die nabootser – Tetzaveh

D’Var Torah U sal beveel – Tezaveh Satan die nabootser   Eksodus / Shemot 27:20 – 30:10 Eségiel / Yehezqel 43:10 – 27 Markus / Mordechai 4:35 – 5:43   Eksodus / Shemot {28:29} “So moet Aäron dan die name van die kinders van Israel in die borstas van beslissing op sy hart dra as hy in die heiligdom ingaan, om hulle in gedagtenis te bring voor die aangesig van die HERE gedurigdeur. {28:30}  Jy moet ook in die borstas van beslissing die Urim en die Tummim sit, dat hulle op die hart van Aäron kan wees as hy voor die aangesig van die HERE ingaan. So moet Aäron dan die beslissing van die kinders van Israel gedurigdeur op sy hart dra voor die aangesig van die HERE.”.   Niemand weet presies wat die Urim en Tummim was nie. Ons weet egter dat dit deel van die borstas was wat die hoëpriester (Cohen HaGadol) gedra het – iets wat eksklusief vir sy gebruik was. Uit hierdie Skrifgedeelte wil dit ook voorkom dat dit slegs gebruik is wanneer die hoëpriester in die … [Read more...]

Planne van hoop – Terumah

D’Var Torah Offerande – Terumah Planne van hoop Eksodus / Shemot 25:1 – 27:19 Jesaja / Yeshayahu 66:1 – 24 Matthéüs / Mattityahu 12:46 – 13:58   Eksodus / Shemot {25:8} “Ook moet hulle vir My ‘n heiligdom maak, dat Ek in hulle midde kan woon. {25:9}  Volgens alles wat Ek jou laat sien—die voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van alles wat daarby behoort—so moet julle dit maak. ”.   Voordat ek ‘n Messiaanse Rabbi geword en terwyl ek daarvoor studeer het, was ek ‘n algemene boukontrakteur. As sulks het ek kontrakte aanvaar om huise te bou asook ander geboue vir verskeie eienaars. Gewoonlik het die eienaar dan ‘n argitek aangewys, wat die planne volgens die eienaar se persoonlike voorkeur en behoefte moes opstel. Vanselfsprekend sou die argitek seker maak dat alles in ooreenstemming met plaaslike- en staatsvereistes voldoen. Alvorens ek ‘n kontrak om te bou, aanvaar het, het ek die planne noukeurig bestudeer en dan ‘n prys, gegrond op die … [Read more...]

Epuka Umbea – MISHPATIM

D’VAR TORAH MISHPATIM-HUKUMU SHEMOT(KUTOKA) 21:1-24:18 Melachim Bet/2 Wafalme 12:1-17 Mattityahu 5:38-42   Epuka Umbea Shemot 23:1 Usivumishe habari za uongo;usitie mkono wako pamoja na mwovu kuwa shahidi wa udhalimu. Naonelea ni nukuu baadhi ya maandiko katika Parashah iliyopita wiki jana: Shemot 20:16 Usitoe ushahidi wa uongo dhidi ya jirani yako. Neno “uongo”linaweza kutafsiriwa kama “ubatili” au “tupu.” Utoaji habari za uongo,bila kujali sababu yake,inamaanisha kumshutumu mtu mwingine kuwa amesema au amefanya jambo fulani  bilaya kuwa na thibitisho,au msingi wa kweli wa jambo hilo.Kulingana na Biblia,shahidi lazima awe na anajua ukweli wa jambo lile yeye mwenyewe moja kwa moja la sivyo,hawezi kuwa shahidi.Hii inatupeleka katika funzo letu juu ya umbea.Umbea inaangukia katika sehemu  ya  ubatili au maneno tupu. Hebu tuelewe umbea kwanza.Mwanzo,umbea ni kuongea habari za mtu asiyekuwepo mahali pale wakati habari inayomuhusu inapotolewa,kama … [Read more...]

Hy kan dit ook vir my doen – Yitro

D’Var Tora Jetro – Yitro Hy kan dit ook vir my doen Eksodus / Shemot 18:1 – 20:23 Jesaja / Yeshayahu 7:1 – 6; 9:5 – 6 Matthéüs / Mattityahu 6:1 – 8:1   Matthéüs / Mattityahu {18:7} “Daarop gaan Moses uit, sy skoonvader tegemoet, en hy het gebuig en hom gesoen; en hulle het na mekaar se welstand gevra en in die tent ingegaan. {18:8}  Moses vertel toe aan sy skoonvader alles wat die HERE aan Farao en aan die Egiptenaars, ter wille van Israel, gedoen het; al die moeilikheid wat hulle op die pad oorgekom het, en dat die HERE hulle verlos het. {18:9}  En Jetro het hom verheug oor al die goeie wat die HERE aan Israel gedoen het, dat Hy hulle uit die hand van die Egiptenaars verlos het. {18:10}  Daarop sê Jetro: Geseënd is die HERE wat julle verlos het uit die hand van die Egiptenaars en uit die hand van Farao, wat die volk onder die hand van die Egiptenaars uit verlos het. {18:11}  Nou weet ek dat die HERE groter is as al die gode, naamlik in die saak waarin hulle … [Read more...]

Ontvang hulle inderdaad ‘n profesie van God af? – Vaera

D’Var Torah En Hy het verskyn / Va’era Ontvang hulle inderdaad ‘n profesie van God af? Eksodus / Shemot 6:22 – 9:35 Eségiël / Yehezqel 28:25 – 29:21 Openbaring / Hitgalut 16:1 – 21   Eksodus / Shemot {7:1} “En die HERE het aan Moses gesê: Kyk, Ek stel jou as ‘n god vir Farao, en jou broer Aäron sal jou profeet wees. {7:2}  Jy moet spreek alles wat Ek jou beveel, en jou broer Aäron moet met Farao spreek, sodat hy die kinders van Israel uit sy land laat uittrek. {7:3}  En Ék sal Farao se hart verhard en my tekens en wonders in Egipteland vermenigvuldig. {7:4}  Maar Farao sal na julle nie luister nie; en Ek sal my hand op Egipte lê en my leërskare, my volk, die kinders van Israel, deur groot strafgerigte uit Egipteland uitlei. {7:5}  Dan sal die Egiptenaars weet dat Ek die HERE is, as Ek my hand oor Egipte uitstrek en die kinders van Israel tussen hulle uitlei. ”.   Dit is ‘n moeilike gedeelte vir meeste om te verstaan. Die vraag word gevra: “Wat bedoel … [Read more...]