ANG DAMBANA AT SI MESSIAH YESHUA -Vayakhel

D’VAR TORAH AT BINUO NIYA (AND HE ASSEMBLED) - VAYAKHEL EXODO (EXODUS)/SHEMOT 35:1-38:20   Titulo: ANG DAMBANA AT SI MESSIAH YESHUA   Exodo (Exodus)/Shemot 35:1-38:20 1 Mga Hari (1 Kings)/Malachim Alef 7:40-50 Marcos (Mark)/Mordechai 6:14-29   Shemot {38:1} - At kaniyang ginawa ang dambanang pagsusunugan ng handog na kahoy na akasia: limang siko ang haba niyaon, at limang siko ang luwang niyaon, parisukat; at tatlong siko ang taas niyaon. {38:2} At kaniyang ginawa ang mga anyong sungay niyaon sa ibabaw ng apat na sulok niyaon; ang mga anyong sungay niyaon ay kaputol din: at kaniyang binalot ng tanso. {38:3} At kaniyang ginawa ang lahat ng mga kasangkapan ng dambana: ang mga kawa, at ang mga pala, at ang mga mangkok, ang mga pangalawit, at ang mga suuban lahat ng kasangkapan ay kaniyang ginawang tanso. {38:4} At kaniyang iginawa ang dambana ng isang salang tanso na ayos lambat, sa ibaba ng gilid ng dambana sa palibot niyaon, sa dakong ibaba, … [Read more...]

PASALITANG TORA – Ki Tisa

D’VAR TORAH KAPAG DAKILAIN (WHEN YOU ELEVATE) - KI TISA EXODO (EXODUS)/SHEMOT 30:11-34:35   Titulo: PASALITANG TORA (ORAL TORAH)?   Exodo (Exodus)/Shemot 30:11-34:35 1 Mga Hari (1 Kings)/Malachim Alef 18:1-39 Mateo (Matthew)/Matittyahu 9:35-11:1   Exodo (Exodus)/Shemot {30:22} - Bukod dito'y nagsalita ang Panginoon kay Moises, na sinasabi, {30:23} “Magdala ka rin ng mga pinakamagaling na espesia, ng taganas na mira ay limang daang siklo, at ng mabangong kanela ay kalahati nito, dalawang daan at limang pu; at ng mabangong kalamo ay dalawang daan at limang pu, {30:24} At ng kasia, limang daan, ayon sa siklo ng santuario, at ng langis ng oliva ay isang hin: {30:25} At iyong gagawing banal na langis na pangpahid, isang pabangong kinatha ng ayon sa katha ng manggagawa ng pabango: siya ngang magiging banal na langis na pangpahid.”   Exodo (Exodus)/Shemot {30:31} – “At iyong sasalitain sa mga anak ni Israel, na iyong sasabihin, ‘Ito'y … [Read more...]

SATAN, ANG HUWAD – Tetzaveh

D`VAR TORAH ATASAN MO (YOU SHALL COMMAND) - TETZAVEH EXODO (EXODUS)/SHEMOT 27:20-30:10   Titulo:             SATAN, ANG HUWAD   Exodo (Exodus)/Shemot 27:20-30:10 Ezekiel/Yehezqel 43:10-27 Marcos (Mark)/Mordechai 4:35-5:43   Exodo (Exodus)/Shemot {28:29} - "Kaya, pagpasok ni Aaron sa Dakong Banal na suot ang pektoral, dala niya, sa tapat ng kanyang puso, ang pangalan ng mga lipi ng Israel upang sila'y maalala ni HaShem. {28:30} Ilalagay naman sa pektoral ang Urim at Tumim upang ito'y nasa tapat din ng puso ni Aaron pagharap niya kay HaShem. Tuwing siya'y haharap kay HaShem, dala niya sa tapat ng kanyang puso ang kagamitan sa pag-alam ng kalooban ko para sa Israel.” Walang sinuman ang nakakaalam kung ano talaga ang Urim at Tumim. Ang alam natin na kasama ito sa pektoral (breastplate) na suot ng Dakilang Saserdote (High Priest); isang eksklusibong gamit niya. Makikita rin natin sa taludtod na ito na ginagamit lamang ito kung ang Dakilang … [Read more...]

MGA PLANO NG INAASAHAN – Terumah

D`VAR TORAH ALAY (OFFERING) - TERUMAH EXODO (EXODUS)/SHEMOT 25:1-27:19   Titulo: MGA PLANO NG INAASAHAN   Exodo (Exodus)/Shemot 25:1-27:19 Isaias (Isaiah)/Yeshayahu 66:1-24 Mateo (Matthew)/Mattityahu 12:46-13:58   Exodo (Exodus)/Shemot {25:8} "At kanilang igawa ako ng isang santuario; upang ako'y makatahan sa gitna nila. {25:9} Ayon sa lahat ng aking ipinakita sa iyo, sa anyo ng tabernakulo at sa anyo ng lahat ng kasangkapan niyaon ay gayon ninyo gagawin.    Bago ako naging isang Messianic Rabbi, at habang nag-aaral ako para maging isang Messianic Rabbi, ako ay isang kontratista ng mga gusali. Bilang ganoon, tumatanggap ako ng mga kontrata na magtayo ng mga bahay at iba pang mga gusali para sa iba’t-ibang may-ari. Karaniwan, ang may-ari ay gumagamit rin ng arkitekto para iguhit ang mga plano ayon sa kanyang kagustuhan at mga pangangailangan. Kung magkagayon, sinisiguro ng arkitekto na ang lahat ay papasa sa kodigo ng lokal at estado. … [Read more...]

IWASAN ANG TSISMIS – Mishpatim

D’VAR TORAH KAHATULAN (JUDGEMENTS)/MISHPATIM EXODO (EXODUS)/SHEMOT 21:1-24:18   Titulo: IWASAN ANG TSISMIS   Exodo (Exodus)/Shemot 21:1-24:18 2 Mga Hari (2 Kings)/Malachim Bet 12:1-17 Mateo (Matthew)/Matittyahu 5:38-42   Exodo (Exodus)/Shemot 23:1 "Huwag kayong gagawa ng anumang pahayag na walang katotohanan. Huwag kayong magsisinungaling para lamang tulungan ang isang taong may kasalanan.   Gusto kong balikan natin ang bahagi ng Banal na Salita para sa nakaraang linggong Parasha:   Exodo (Exodus)/Shemot 20:16 "Huwag kang sasaksi nang walang katotohanan laban sa iyong kapwa.             Ang salitang “huwad” ay maaaring isalin na “walang kabuluhan” o “walang laman”. Ang pagbigay ng mali na pahayag, kahit anuman ang motibo, ay umaakusa sa isang tao na nagsalita o gumawa ng isang bagay na wala namang katibayan. Ang sabi ng Banal na Salita, ang isang testigo ay dapat mayroon personal, “first-hand” at may deretsahan na … [Read more...]

MAGAGAWA RIN NIYA SA AKIN – Yitro

D’VAR TORAH YITRO – JETHRO EXODO (EXODUS)/SHEMOT 18:1-20-23   Titulo: MAGAGAWA RIN NIYA SA AKIN   Exodo (Exodus)/Shemot 18:1-20:23 Isaias (Isaiah)/Yeshayahu 7:1-6; 9:5-6 Mateo (Matthew)/Matittyahu 6:1-8:1   Exodo (Exodus)/Shemot (18:7) At si Moises ay lumabas na sinalubong ang kaniyang biyenan, at kaniyang niyukuran at hinalikan. At sila'y nagtanungang isa't isa ng kanilang kalagayan; at sila'y pumasok sa tolda. (18:8) At isinaysay ni Moises sa kaniyang biyenan ang lahat ng ginawa ng Panginoon kay Faraon at sa mga Egipcio dahil sa Israel, ang buong hirap na kanilang naranasan sa daan, at kung paanong iniligtas ng Panginoon sila. (18:9) At ikinagalak ni Jethro ang buong kabutihang ginawa ng Panginoon sa Israel, na iniligtas sila sa kamay ng mga Egipcio. (18:10) At sinabi ni Jethro, “Purihin ang Panginoon, na nagligtas sa inyo, sa kamay ng mga Egipcio, at sa kamay ni Faraon; na siyang nagligtas sa bayan sa kamay ng mga Egipcio. (18:11) Ngayo'y … [Read more...]

PAGTUBOS NG ANAK NA LALAKE – Bo

D’VAR TORAH BO (ENTER) - HUMAYO EXODO (EXODUS)/SHEMOT 10:1-13:16   PAGTUBOS NG ANAK NA LALAKE   Exodo (Exodus)/Shemot 10:1-13:16 Jeremias (Jeremiah)/Yirmeyahu 46:13-28 Marcos (Mark)/Mordechai 3:7-19   Exodo (Exodus)/Shemot (13:12) Ay ihihiwalay mo para sa Panginoon yaong lahat na nagbubukas ng bahay-bata, at bawa't panganay na mayroon ka na mula sa hayop; ang mga lalake, ay sa Panginoon. (13:13) At bawa't panganay sa asno ay tutubusin mo ng isang kordero; at kung hindi mo tutubusin, ay iyo ngang babaliin ang kaniyang leeg: at lahat ng mga panganay na lalake sa iyong mga anak iyong tutubusin. (13:14) At mangyayari, na pagtatanong sa iyo ng iyong anak sa panahong darating, na sasabihin, ‘Ano ito?’ na iyong sasabihin sa kaniya: ‘Sa pamamagitan ng lakas ng kamay ay inilabas tayo ng Panginoon sa Egipto, sa bahay ng pagkaalipin. (13:15) At nangyari, nang magmatigas si Faraon na hindi kami tulutang yumaon, ay pinatay ng Panginoon ang lahat ng mga … [Read more...]

ANG HINDI NABUBULOK NA ESPIRITU – Mikeitz

D’VAR TORAH MIKETZ – AT THE END OF (SA KATAPUSAN NG) GENESIS/ BERESHIT 41:1-44:17   Titulo: ANG HINDI NABUBULOK NA ESPIRITU   Genesis/Bereshit 41:1 - 44:17 Zacarias (Zachariah)/Zecharyah 2:14-4:7 Mateo (Matthew)/Mattityahu 27:15-46   Genesis/Bereshit (44:1) Inutusan ni Jose ang kanyang katiwala, "Punuin mo ng trigo ang kanilang mga sako at bago mo isara ay ilagay mo ang salaping ibinayad nila. (44:2) At sa sako ng pinakabunso, ilagay mo pa ang aking kopang pilak." Ginawa naman ng katiwala ang iniutos sa kanya. (44:3) Kinabukasan, maaga pa'y umalis na ang magkakapatid, sakay ng kanilang mga asno. (44:4) Hindi pa sila nakakalayo sa lunsod, inutusan ni Jose ang kanyang katiwala, "Habulin mo ang mga taong iyon, at sabihin mo sa kanila, 'Bakit naman ginantihan ninyo ng masama ang kabutihang ipinakita namin sa inyo? (44:5) Bakit ninyo ninakaw ang kopang pilak ng aking panginoon? Iyon ang iniinuman ng aking panginoon, at ginagamit din niya iyon sa … [Read more...]

NAPAKABILIS NG PANAHON KUNG IKAW AY UMIIBIG- Vayetze

D’VAR TORAH VAYETZE (AND HE WENT OUT) – AT SIYA AY HUMAYO GENESIS/BERESHIT 28:10-32:3   NAPAKABILIS NG PANAHON KUNG IKAW AY UMIIBIG   Genesis/Bereshit 28:10-32:2 Hosea/Hoshea 3:6-14:10 Juan (John)/Yochanan 1:19-51   Genesis (29:16) Si Lavan (Laban) ay may dalawang anak na babae. Ang pangalan ng panganay ay Lea at ang pangalan ng bunso ay Rachel (Raquel). (29:17) Ang mga mata ni Lea ay mapupungay; ngunit si Rachel (Raquel) ay maganda at kahali-halina. (29:18) Sinisinta ni Ya’akov (Jacob) si Rachel (Raquel). Kaniyang sinabi, “Paglilingkuran kita ng pitong taon dahil kay Rachel (Raquel) na iyong bunsong anak.” (29:19) Sinabi ni Lavan (Laban), “Mas mabuting ibigay ko siya sa iyo, kaysa ibigay ko siya sa iba. Manatili ka sa akin.” (29:20) Naglingkod si Ya’akov (Jacob) ng pitong taon para kay Rachel (Raquel). Sa kaniya'y parang iilang araw lamang ito dahil sa pag-ibig niya sa kanya.    Napapansin ba ninyo na kung kayo’y nasisiyahan sa inyong … [Read more...]

ANG POOT AY MAKAKASIRA NG BUHAY -Toldot

D’VAR TORAH TOLDOT (GENERATIONS) - MGA HENERASYON GENESIS/BERESHIT 25:19-28:9   ANG POOT AY MAKAKASIRA NG BUHAY   Genesis/Bereshit 25:19-28:9 1 Samuel/Shmuel Alef 20:18-42 Mga Taga-Roma (Romans)/Romim 9:1-13 Genesis (27:41) Napopoot si Esav (Esau) kay Ya’akov (Jacob) dahil sa basbas na ginawad sa kaniya ng kaniyang ama. Sinasabi ni Esav (Esau) sa sarili, “Malapit na ang mga araw ng pagluluksa para sa aking ama. Kung magkagayo'y papatayin ko si Ya’akov (Jacob) na aking kapatid.” (27:42) Ang mga salita ni Esav (Esau) na kaniyang panganay ay nakarating kay Rivkah (Rebekah). Kaniyang pinasuguan at pinatawag si Ya’akov (Jacob), na kaniyang bunso, at sa kaniya'y sinabi, “Inaaliw ng iyong kapatid na si Esav (Esau) ang kanyang sarili sa pag-iisip na papatayin ka. (27:43) Ngayon, anak ko, sumunod ka sa aking sasabihin. Tumindig ka, at tumakas ka papunta kay Lavan (Laban) na aking kapatid sa Haran. (27:44) Tumira ka sa kaniya ng ilang araw hanggang mapawi ang … [Read more...]